Dodání zdarma z 299,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce dat a definice
Správcem osobních údajů zákazníků/uživatelů internetového obchodu, označovaných také jako prodávající, je: FIT WEAR KRZYSZTOF IWANEK, telefon: +48531308831, DIČ: PL5391452340, REGON: 365802900.
Správce údajů lze kontaktovat:
na poštovní adresu: Ulubiona 16B, 32-085 Modlnica;
na e-mailovou adresu: info@bocowear.com.
Uživatel - fyzická osoba, která přistupuje na webové stránky internetového obchodu nebo využívá služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba, která je spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
Internetový obchod - webové stránky provozované prodávajícím, které jsou dostupné na následujících elektronických adresách (stránkách): https://bocowear.cz, prostřednictvím kterého může zákazník/uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat službu.
Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Sbírka zákonů 2020, částka 344), pocházející od Prodávajícího, zasílané Klientovi/Uživateli elektronicky; jejich příjem je dobrovolný a vyžaduje souhlas Klienta/Uživatele.
Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v systému ICT Prodávajícího o daném Klientovi/Uživateli a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, pomocí kterého může Klient/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2 Účely, právní základ a doba trvání zpracování údajů
Za účelem plnění smlouvy o prodeji na dálku prodávající zpracovává:
informace o zařízení uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na webových stránkách, včetně jednotlivých podstránek;
geolokační informace, pokud uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele služeb ke geolokaci. Informace o zeměpisné poloze se používají k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb;
Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ, číslo bankovního účtu, případně další osobní údaje, které jsou nezbytné pro uskutečnění nákupu a jejichž poskytnutí správce v procesu nákupu vyžaduje.
Tyto informace neobsahují údaje týkající se totožnosti uživatelů, ale ve spojení s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto se na ně vztahuje plná ochrana, na kterou má správce podle zákona o ochraně osobních údajů nárok.
Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) ZOOÚ za účelem poskytnutí služby, tj. smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s obchodními podmínkami, a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) ZOOÚ v souvislosti se souhlasem s používáním některých cookies nebo jiných obdobných technologií vyjádřeným příslušným nastavením internetového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány až do ukončení používání internetového obchodu zákazníkem/uživatelem.
Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření vyžadovaná článkem 32 RODO, tj. s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností správce provede vhodná technická a organizační opatření k zajištění stupně zabezpečení odpovídajícího tomuto riziku.
3 Marketingové aktivity správce
Správce údajů může na webových stránkách internetového obchodu zobrazovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazení tohoto obsahu provádí správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, tj. v souladu s oprávněným zájmem správce údajů zveřejňovat obsah související s poskytovanými službami a propagačním obsahem kampaní, na kterých se správce údajů podílí. Současně toto jednání neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží obsah podobného obsahu, a dokonce jej očekávají nebo je jejich přímým cílem navštívit webové stránky/stránky Internetového obchodu.
4 Příjemci údajů uživatelů
Správce údajů zpřístupní osobní údaje uživatelů pouze zpracovatelům na základě smluv uzavřených o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb pro správce údajů, např. hosting a údržba webových stránek, IT služby, marketingové a PR služby.
5 Předávání osobních údajů do třetích zemí
Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.
6 Práva subjektů údajů
Každý subjekt údajů má právo na:
přístup (článek 15 RODO) - získat od správce údajů potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo na přístup k nim a na získání následujících informací: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, době, po kterou jsou údaje uchovávány, nebo kritériích pro jejich určení, právu subjektu údajů požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování;
získat kopii údajů (čl. 15 odst. 3 RODO) - získat kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů uložit přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů;
na opravu (článek 16 RODO) - požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo o doplnění neúplných údajů;
na výmaz (článek 17 RODO) - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro zpracování nebo pokud údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné;
omezit zpracování (článek 18 RODO) - požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud:
subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů - po dobu, která správci údajů umožňuje ověřit přesnost osobních údajů,
zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů tím, že požádá o omezení zpracování,
správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, prosazení nebo obhajobě nároku,
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů;
na přenositelnost údajů (článek 20 RODO) - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky;
vznést námitku (článek 21 RODO) - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování. Správce pak posoudí existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků. Pokud podle posouzení převažují zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, je správce povinen zpracování pro tyto účely ukončit;
kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že správce přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.
7 Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ulice Stawki 2, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem:
dopisem: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
prostřednictvím elektronického subboxu dostupného na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Infolinka: 606-950-0000.
8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V každém případě se subjekt údajů může obrátit také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, a to e-mailem nebo písemně na adresu správce uvedenou v oddíle 1 bodě 2 těchto zásad ochrany osobních údajů a cookies.
9 Změny zásad ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány podle aktuálních potřeb Správce, aby byly Zákazníkům/Uživatelům poskytovány aktuální a spolehlivé informace.
10 Sušenky
Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") do koncových zařízení;
prostřednictvím shromažďování protokolů webového serveru provozovatelem hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování webových stránek).
Soubory cookie jsou údaje IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek internetového obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
Webový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu zákazníka/uživatele webového obchodu. Souhlas s používáním všech souborů cookie v internetovém obchodě udělíte kliknutím na tlačítko : "I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE" během zobrazení zprávy o používání souborů cookie internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy.
Pokud zákazník/uživatel internetového obchodu nesouhlasí s používáním souborů cookie internetovým obchodem, může využít této možnosti: "Nedávám souhlas", který je rovněž k dispozici ve zprávě o používání souborů cookie internetovým obchodem, nebo provést změny v nastavení internetového prohlížeče, který právě používá (to však může způsobit nesprávné fungování webových stránek internetového obchodu).
Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu svůj internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
Právním základem pro zpracování osobních údajů pocházejících ze souborů cookie jsou právně odůvodněné zájmy správce údajů spočívající v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
V internetovém obchodě se používají dva hlavní typy souborů cookie: "relační" soubory cookie a "trvalé" soubory cookie (trvalé soubory cookie). "Relační" soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí internetový obchod nebo nevypne software (webový prohlížeč). "Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení zákazníka/uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je zákazník/uživatel nesmaže.

Functional cookies (necessary)

bocowear.cz

monit_token: 365 days, cookie

shop_monit_token: 30 minutes, cookie

client: 1 days, cookie

affiliate: 90 days, cookie

ordersDocuments: cookie

__idsui: 1095 days, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 days, cookie

__IAI_SRC: 90 days, cookie

login: cookie

CPA: 28 days, cookie

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie

basket_id: 365 days, cookie

page_counter: 1 days, cookie

LANGID: 180 days, cookie

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 days, cookie
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minutes, cookie
Facebook session.

Meta Pixel: 999 days, tracking pixel
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 days, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 days, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 days, cookie
Store last visit.

tr: cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 days, cookie
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: cookie
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 days, cookie
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 days, cookie
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 days, cookie
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

bocowear.cz

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Wirtualna Polska Media S.A.

WPH Pixel: tracking pixel
A user identifier that is used to measure the actions taken by users visiting the site and to increase the effectiveness of ads on the WP Advertising Network (e.g. Allani, Homebook and Domodi).

__wph_a.accessed: 999 days, cookie
Facilitates payment of referral commission fees to ad partners when the user makes a purchase.

__wph_a.key: 999 days, cookie
Facilitates payment of referral commission fees to ad partners when the user makes a purchase.

__wph_a.ts: 999 days, cookie
Facilitates payment of referral commission fees to ad partners when the user makes a purchase.

__wph_st.accessed: 999 days, cookie
Facilitates payment of referral commission fees to ad partners when the user makes a purchase.

__wph_st.key: 999 days, cookie
Facilitates payment of referral commission fees to ad partners when the user makes a purchase.

__wph_st.ts: 999 days, cookie
Facilitates payment of referral commission fees to ad partners when the user makes a purchase.

statid: 1095 days, cookie
Sets a unique ID for the visitor, that allows third-party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.

Revhunter

adf: 29 days, cookie
Stores information on whether a user has been associated with Adform.

history: cookie
Stores information about the history of the pages the user has viewed (on a particular site).

cookie: 29 days, cookie
Stores the user's session state in all page requests.

ab09: cookie
A cookie used by Revhunter to deliver a series of advertising products.

category: cookie
Stores category information on the page.

externalId: cookie
Stores information about the external identifier.

partner: 30 days, cookie
Stores information about the external partner.

productCode: cookie
A cookie used by Revhunter to deliver a series of advertising products.

referer: cookie
Stores referer information.

pixelCode: 999 days, tracking pixel
A cookie used by Revhunter to deliver a series of advertising products.

{"cookieValue":"": cookie
A cookie used by Revhunter to deliver a series of advertising products.

temp: cookie
A cookie used by Revhunter to deliver a series of advertising products.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci/uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
udržování relace zákazníka/uživatele (po přihlášení), díky čemuž nemusí zákazník/uživatel na každé podstránce internetového obchodu znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
určení profilu zákazníka/uživatele za účelem zobrazování doporučení produktů a materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení zákazníka/uživatele. Zákazníci/uživatelé mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazání souborů cookie. Soubory cookie lze také automaticky blokovat.
Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a používané mohou být rovněž používány inzerenty spolupracujícími s internetovým obchodem a partnery internetového obchodu.
Síť Google může používat soubory cookie k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník/uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Doporučujeme, aby si zákazník/uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby porozuměl používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.
Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
Na webových stránkách internetového obchodu jsou k dispozici zásuvné moduly, které mohou správcům předávat údaje o zákaznících/uživatelích, např.: .
Za účelem řádného plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů sdílet údaje zákazníků/uživatelů s kurýrními společnostmi. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://bocowear.cz/cs/delivery.html.
Za účelem řádného plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce sdílet údaje zákazníků/uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné způsoby platby formou záloh v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://bocowear.cz/cs/payments.html.
11 Newsletter
Zákazník může vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky zaškrtnutím příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později na příslušné kartě. V případě udělení takového souhlasu bude Klient/Uživatel dostávat informace (Newsletter) o Internetovém obchodě, jakož i další obchodní informace zasílané Prodávajícím na Klientem uvedenou e-mailovou adresu.
Zákazník se může z odběru newsletteru kdykoli sám odhlásit odškrtnutím příslušného políčka na stránce svého účtu nebo na formuláři https://bocowear.cz/cs/newsletter.html, kliknutím na příslušný odkaz umístěný v obsahu každého newsletteru nebo prostřednictvím zákaznického servisu.
12 Účet
Zákazník/uživatel nesmí do internetového obchodu nahrávat nebo poskytovat prodávajícímu obsah, včetně názorů a jiných údajů protiprávní povahy.
Zákazník/uživatel získá přístup k účtu po registraci.
V rámci registrace zákazník/uživatel uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název společnosti, DIČ, údaje o prodejním dokladu, údaje o přepravě, e-mailovou adresu a zvolí heslo. Zákazník/uživatel zaručuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou správné. Podmínkou registrace je, že si zákazník/uživatel pozorně přečetl smluvní podmínky a v registračním formuláři uvedl, že se seznámil se smluvními podmínkami a plně souhlasí se všemi jejich ustanoveními.
Okamžikem, kdy je zákazníkovi/uživateli umožněn přístup k účtu, je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb týkajících se účtu, a to na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
Registrace účtu na jedné ze stránek internetového obchodu současně znamená registraci umožňující přístup k ostatním stránkám, pod kterými je internetový obchod dostupný.
Zákazník/uživatel může kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky, a to tak, že o tom informuje prodávajícího e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddíle 1 bodě 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.
Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkajících se účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení obchodních podmínek ze strany Klienta/Uživatele, jakož i v případě nečinnosti Klienta/Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva se ukončuje výpovědí se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že opětovná registrace účtu bude vyžadovat souhlas prodávajícího.

pixel