Dodání zdarma z 299,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Předpisy obchodu

§ 1 Definice
Pravidla - tato pravidla, která vymezují zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronickou cestou, jedná se o pravidla a předpisy uvedené v článku 8 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
Spotřebitel - fyzická osoba, která s obchodníkem činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
Podnikatel - fyzická osoba uzavírající Smlouvu o prodeji na dálku, která přímo souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této Smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti.
Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající podnikatelskou nebo odbornou činnost vlastním jménem.
Prodejce:
FIT WEAR KRZYSZTOF IWANEK,
tel. 531308831,
info@bocowear.com,
NIP PL5391452340,
REGON 365802900.
Adresa sídla prodávajícího:
Ulubiona 16B,
32-085 Modlnica.
Internetový obchod - webové stránky provozované Prodávajícím, dostupné na následujících elektronických adresách: bocowear.cz, prostřednictvím kterých může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat poskytnutí služeb.
Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží / smlouva o poskytnutí Digitální služby nebo Digitálního obsahu (je-li to relevantní) uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
Zboží - movitá věc, kterou si zákazník může zakoupit v internetovém obchodě.
Digitální služba - služba, která spotřebiteli umožňuje:
vytváření, zpracování, ukládání nebo zpřístupňování dat v digitální podobě;
sdílení dat v digitální podobě, která byla přenesena nebo vytvořena spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
další formy interakce prostřednictvím dat.
Digitální obsah - data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě.
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie internetového obchodu - dokument, který stanoví podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu 3 smluvních podmínek a jsou k dispozici na adrese https://bocowear.cz/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodávajícímu uchovávat informace určené osobně zákazníkovi způsobem, který umožňuje budoucí přístup k informacím po dobu přiměřenou účelu, k němuž jsou informace používány, a který umožňuje obnovení uložených informací v nezměněné podobě, zejména elektronická pošta.
Elektronický objednávkový formulář - elektronický postup objednávání, který prodávající zpřístupní kupujícímu.
Elektronický formulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží, který prodávající zpřístupní kupujícímu; k dispozici na adrese https://bocowear.cz/returns-open.php.
Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační postup, který prodávající zpřístupnil kupujícímu; je k dispozici na adrese https://bocowear.cz/rma-open.php.
Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" ze strany zákazníka, které je považováno za závazné prohlášení zákazníka o úmyslu uzavřít s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v informačním systému Prodávajícího, které se vztahují k danému Klientovi a k jím zadaným objednávkám a uzavřeným Smlouvám o prodeji na dálku, s jejichž pomocí může Klient zadávat objednávky, jakož i včas je rušit nebo upravovat a uzavírat Smlouvy o prodeji na dálku.
Manipulace s objednávkou názor nebo názor jednotlivých Zboží - subjektivní výroky a hodnocení udělované formou hvězdiček od 1 do 5.
Objednávka předplatného - objednávka vytvořená automaticky v rámci předplatného.
Předplatné - elektronická služba umožňující automatické vytváření objednávek předplatného na konkrétní zboží podle opakování zvoleného zákazníkem, aniž by bylo nutné podávat samostatné objednávky až do ukončení předplatného.
Opakované platby - jsou platby prováděné automaticky v definovaných cyklech, které se používají k úhradě objednávek předplatného. Provádí se na základě souhlasu uděleného kupujícím na začátku předplatného.
§ 2 Obecná ustanovení
Typy a rozsah elektronicky poskytovaných služeb:
uzavírání smluv o prodeji online - s ohledem na zboží prodávané v internetovém obchodě,
zásady registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu,
přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
zasílání e-mailů, ve kterých prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že počítačový systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
Firefox
Chrome
Microsoft Edge
libovolný program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
Obsah umístěný na webových stránkách internetového obchodu, včetně popisu Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
Prodávající zpřístupní tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku, v jejím průběhu i po jejím uzavření. Kupující si ji může stáhnout a vytisknout.
Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněným osobám získat a měnit osobní údaje přenášené prostřednictvím internetu.
§ 3 Příkazy
Objednávku v internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo výběrem možnosti nákupu bez registrace, přičemž v takovém případě bude vytvořen interní účet, na jehož základě si zákazník může vytvořit účet. Interní účet je zachován, dokud nejsou data ze systému odstraněna nebo dokud není účet zablokován.
Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného zboží se provádí přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství si Zákazník přeje objednat do místa určeného Zákazníkem. Zákazník na základě zobrazených zpráv provede příslušné technické kroky.
Poté, co zákazník zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn podané objednávky. Souhrn objednávky bude obsahovat informace o: identifikačních údajích Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu dodání, době a nákladech na dodání.
Pokud je předmětem smlouvy dodávka digitálního obsahu nebo digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služeb poskytovaných elektronicky nebo na dálku - spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je nutné k podání objednávky a které se nachází na elektronickém objednávkovém formuláři, uděluje následující souhlas: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
Pro podání objednávky je nutné v elektronickém objednávkovém formuláři uvést osobní údaje označené jako povinné, přijmout obsah obchodních podmínek, odeslat objednávku stisknutím tlačítka "Objednat a zaplatit".
Odeslání elektronického objednávkového formuláře zákazníkem představuje závazné prohlášení vůle uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto obchodních podmínek.
Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající přijme elektronický objednávkový formulář, což je potvrzeno zobrazením zprávy kupujícímu, která potvrzuje přijetí objednávky a uvádí číslo objednávky.
Po uzavření smlouvy o prodeji na dálku obdrží zákazník e-mailem potvrzení o učiněné objednávce, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky a všeobecných podmínek uzavřené smlouvy o prodeji na dálku (Pravidla internetového obchodu s přílohami č. 1 a 2), údaje prodávajícího, o odpovědnosti prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Pokyny, jakým způsobem a jaké jsou důsledky odstoupení od smlouvy, jsou uvedeny v příloze 1.
Dokud prodávající nezačne objednávku zpracovávat:
Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou cestu objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou objednávku. Případně se platba provedená zákazníkem připíše na novou objednávku a v případě přeplatku se vrátí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Platba bude vrácena stejnou platební metodou, kterou zákazník použil.
Doba vyřízení objednávky je 1 až 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.
§ 4 Platba
Internetový obchod nabízí možnost platby předem, na dobírku (s platbou na účet po dodání). Možnost odložené platby je možná v případech individuálně dohodnutých s prodávajícím.
Platbu za zboží lze provést způsobem, který byl zvolen při objednávce v elektronickém objednávkovém formuláři.
Aktuálně dostupné platební metody pro platbu předem v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://bocowear.cz/pl/payments.html.
§ 5 Doručení
V elektronickém objednávkovém formuláři zákazník vybere způsob doručení zaškrtnutím provedené volby.
V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto, což bude mít za následek vrácení Zboží Prodávajícímu - může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy, a to po výzvě Zákazníka v e-mailu uvedeném v procesu nákupu k plnění smlouvy. Odstoupení od smlouvy se provádí prohlášením adresovaným zákazníkovi formou e-mailové zprávy.
V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi platbu, kterou obdržel za Zboží zakoupené Zákazníkem.
Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://bocowear.cz/pl/delivery.html.
§ 6 Odstoupení od smlouvy - elektronický návratový formulář
Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.
Individuální podnikatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy na základě zásad uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel. Pokud se v oddílech 6 a 7 těchto Podmínek hovoří o Spotřebiteli, rozumí se tím rovněž Fyzická osoba podnikatel.
V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.
Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména může spotřebitel:
použijte elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://bocowear.cz/returns-open.php.
odstoupit od smlouvy na formuláři pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2, a to zasláním na adresu sídla prodávajícího.
Prodávající neprodleně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
Pro dodržení lhůty postačí zaslání výpisu před jejím uplynutím.
Začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:
dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej.
W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.
W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Sbírka zákonů 2019, částka 134) o právech spotřebitelů, <span>m.</span>v. Smlouvy:
za poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po provedení plnění prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a toto plnění přijal.
u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
pokud je předmětem plnění nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;
jehož předmětem plnění je věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
jejichž předmětem plnění je zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodaný v uzavřeném obalu, pokud je obal po dodání otevřen;
dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po plnění prodávajícího ztratí právo odstoupit od smlouvy, a vzal to na vědomí;
pokud je předmětem zboží věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou trvanlivosti a pokud je předmětem zboží věc, která je ze své povahy po dodání neoddělitelná od ostatních věcí;
na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
uzavřena veřejnou dražbou;
za poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba plnění;
u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
§ 7 Účinky odstoupení od smlouvy
Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který prodávající nabízí.
Platba se uhradí stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel.
Pokud spotřebitel pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy použije elektronický formulář pro vrácení peněz, budou mu peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet, který uvedl.
Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud Zboží neobdrží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
Prodávající může Spotřebiteli nabídnout, aby si Zboží vyzvedl sám. Pokud však prodávající takovou nabídku neučinil - spotřebitel by měl věc vrátit prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Pro dodržení lhůty stačí vrátit položku před jejím uplynutím. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je digitální obsah nebo digitální služba poskytována výměnou za zaplacení ceny a nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém dodal digitální obsah, do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je povinen neprodleně vrátit médium na náklady prodávajícího.
Prodávající je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající digitálnímu obsahu nebo digitální službě, které nejsou v souladu se smlouvou, a digitálnímu obsahu nebo digitální službě, jejichž povinnost dodat zanikla v důsledku odstoupení od smlouvy.
§ 8 Stížnost
Reklamaci vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit:
prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu info@bocowear.com.
V reklamaci je nutné specifikovat vadu, kterou dle názoru Kupujícího Zboží má, uplatnit ji u Prodávajícího a pokud je to možné - doložit uvedenou vadu a předložit doklad o koupi Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající odpoví na stížnost do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud prodávající ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznal. Prodávající odpoví na stížnost písemně nebo na trvalém nosiči.
Kroky, které má Kupující učinit při reklamaci, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou v různých fázích uvedeny v elektronickém reklamačním formuláři.
Pokud Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na přepravu související s reklamací Zboží nese Prodávající.
Prodávající odpovídá spotřebiteli, stejně jako fyzické osobě podnikateli, za nesoulad zboží se smlouvou o prodeji na dálku podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů.
Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku, který existoval v době dodání Zboží a byl zjištěn do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není doba použitelnosti Zboží stanovená Prodávajícím delší.
Prodávající opraví nebo vymění Zboží do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese prodávající.
Spotřebitel je povinen dát Prodávajícímu k dispozici Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající si Zboží vyzvedne na vlastní náklady.
Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží podle občanského zákoníku.
Dodání digitálního obsahu nebo digitální služby spotřebiteli nebo fyzické osobě podnikateli se uskuteční v souladu s pravidly, která vyplývají ze zákona ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů.
Digitální obsah se považuje za dodaný, pokud byl digitální obsah nebo prostředky umožňující přístup k digitálnímu obsahu nebo stažení digitálního obsahu zpřístupněny spotřebiteli nebo fyzickému či virtuálnímu zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle zvolil, nebo pokud k němu spotřebitel nebo takové zařízení přistoupilo.
Digitální obsah se považuje za doručený, jakmile k němu spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle zvolil, získá přístup.
Prodávající uvede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy jej spotřebitel informuje o nesouladu se smlouvou, a to bez zbytečných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím k jejich povaze a účelu, ke kterému jsou používány. Náklady na uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu s touto smlouvou nese prodávající.
§ 9 Stanoviska
Názor na vyřízení objednávky nebo názor na Zboží lze vyjádřit během návštěvy internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné vedle Zboží nebo kliknutím na odkaz umístěný v e-mailové zprávě. Doplnění stanoviska je dobrovolné a bezplatné. Zákazník může na jednu objednávku zadat pouze jedno hodnocení.
V rámci výše uvedeného hodnocení může zákazník přidělit hvězdičkové hodnocení od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 znaků.
Hodnocení se ukládají a veřejně zobrazují na webových stránkách internetového obchodu a na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
Prodávající ověřuje Posudky pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu daného Zboží. Názor, který osoba vložila pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu, je na webových stránkách obchodu označen poznámkou "názor potvrzen nákupem". Jakýkoli jiný názor je označen jako "názor nepotvrzený nákupem".
Prodávající může zveřejnit názory na dané Zboží ze svých dalších internetových obchodů.
Prodávající nesmí měnit posudky z hlediska jejich obsahu nebo udělených hvězdiček.
Za obsah posudku odpovídá výhradně a jen kupující. Prodávající si vyhrazuje právo na vymazání stanoviska v souladu se zákonem a těmito obchodními podmínkami.
Je zakázáno zveřejňovat informace, které jsou nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně nemorální. Nepřípustné je rovněž zveřejňování obsahu, který je protiprávní, porušuje práva třetích stran nebo představuje nekalou soutěž.
Zákazník se zavazuje, že nebude umisťovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, který má propagační nebo reklamní charakter nebo který obsahuje osobní údaje třetích stran.
Na výslovnou žádost zákazníka může být obsah hodnocení skrytý pro ostatní uživatele obchodu, ale udělené hvězdičky budou zahrnuty do celkového hodnocení obchodu a zboží.
§ 10 Duševní vlastnictví
Zákazník prohlašuje, že mu nepřísluší žádná práva, včetně autorských práv nebo práv souvisejících s jím zveřejněnými hodnoceními a výroky, s výjimkou práva používat internetový obchod způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Zákazník není oprávněn obsah nahrávat, rozmnožovat, zpřístupňovat, zveřejňovat ani šířit, pokud takové právo nevyplývá z právních předpisů nebo těchto smluvních podmínek.
Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků internetového obchodu.
Umístěním Posudků v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní a bezúplatnou licenci, časově a územně neomezenou, k užití těchto děl, spolu s právem udělit podlicenci, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase jím individuálně zvoleném (internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti těžby známé v době jejího udělení, zejména pro tyto oblasti těžby:
v oblasti záznamu a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitálně, tj. jakoukoli technikou na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb a rozmnožování, nahrávání, užití na internetu, reklama, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních i vnějších sítích,
užití díla jako celku nebo jeho části nebo jakýchkoli jeho prvků s možností úpravy vzhledem k povaze příslušného online média ve všech publikacích, zejména online, digitálních, bulletinech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo částmi děl; užití jako celku nebo jeho části pro účely propagace a reklamy, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
v rámci obchodování s originálem nebo rozmnoženinami, na nichž je dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin,
v rámci šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejným provozováním, vystavováním, vystavováním, rozmnožováním, jakož i vysíláním a opětovným vysíláním, jakož i zpřístupňováním díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, které si sám zvolí,
použití děl pro propagační a marketingové účely;
Vymazání účtu zákazníkem nebo stanoviska podle bodu 9.8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
§ 11 Podmínky prodeje v modelu předplatného
Elektronickou službu ve formě předplatného může prodávající poskytovat kupujícímu.
Použití Předplatného umožňuje cyklické dodávání vybraného Zboží v intervalech určených Zákazníkem, aniž by bylo nutné zadávat další objednávky až do ukončení Předplatného. Platba za předplatné se provádí pomocí mechanismu cyklické platby a pouze prostřednictvím jedné platební karty.
Odpojením platební karty od předplatného bude předplatné ukončeno. Platby na dobírku nejsou pro předplatné k dispozici.
Kupující vytvoří předplatné výběrem této formy nákupu v elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při první objednávce.
Zákazník spravuje předplatné prostřednictvím účtu podle dostupných možností. Předplatné lze také ukončit kontaktováním pracovníků obchodu info@bocowear.com.
Předplatné je na dobu neurčitou. Předplatné lze kdykoli ukončit.
Prodávající je oprávněn měnit ceny Zboží v průběhu Předplatného, o čemž je Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v odst. 8.
Prodávající zašle kupujícímu e-mail o vytvoření Objednávky předplatného s jejím předmětem, množstvím, cenou, datem plnění a datem plánovaného výběru peněz z karty. Prodávající dále informuje kupujícího o možnosti ukončit předplatné přiložením odkazu a data, do kdy bude toto ukončení účinné. Zákazník nemůže za Objednávku předplatného zaplatit jinak než prostřednictvím připojené platební karty.
Pokud je pokus o inkaso z platební karty neúspěšný, bude zákazník informován e-mailem, že platbu nelze inkasovat. Možnými důvody, proč není možné platbu zaúčtovat, jsou: nedostatek prostředků na platební kartě, vypršení platnosti karty nebo technické problémy.
Vypršením platnosti karty spojené s předplatným dojde k ukončení předplatného.
Objednávka předplatného bude zpracována až po úspěšném stržení peněz z platební karty.
Prodávající má právo zrušit předplatné, o čemž bude kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky.
Zákazník bude e-mailem nebo telefonicky informován o nemožnosti splnit Objednávku předplatného, zejména z důvodu nepřítomnosti Zboží ve skladu Prodávajícího. V této situaci může dojít ke změně data dokončení Objednávky předplatného i následných objednávek.
§ 12 Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky používání jsou účinné od 2023.02.09.
Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek používání změněno nebo zrušeno rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek používání v platnosti a jsou pro Prodávajícího a Zákazníka závazná.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré smlouvy uzavřené před datem účinnosti nových obchodních podmínek se uzavírají na základě obchodních podmínek platných v den uzavření smlouvy.
Rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s těmito podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudní způsoby řešení stížností a uplatňování nároků. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně bychom vás rádi informovali, že uvedené řízení je dobrovolné a obě strany s ním musí souhlasit.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma pro online řešení sporů je internetovou stránkou, která slouží jako jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí mimosoudně vyřešit spor týkající se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.
§ 13 Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od smlouvy za následujících podmínek pro spotřebitele a individuálního podnikatele.
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech:
v případě kupní smlouvy ode dne, kdy převezmete zboží nebo kdy zboží převezme vámi určená třetí strana jiná než dopravce;
v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnictví k několika položkám, které jsou dodávány odděleně, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední položku nebo kdy získá do vlastnictví poslední položku vámi určená třetí strana, která není dopravcem;
v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnického práva k věcem, které jsou dodávány po částech, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední část nebo splátku, nebo ode dne, kdy poslední část nebo splátku získá do vlastnictví vámi určená třetí strana, která není dopravcem;
v případě smluv o pravidelném dodání zboží po stanovenou dobu ode dne, kdy získáte první zboží do svého vlastnictví, nebo kdy první zboží získá do svého vlastnictví vámi určená třetí strana, která není dopravcem;
v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není poskytován na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj: FIT WEAR KRZYSZTOF IWANEK, Ulubiona 16B, 32-085 Modlnica, tel. +48531308831, info@bocowear.com o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://bocowear.cz/cs/returns-open.html. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější typ standardního dodání, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.
U smluv, které se týkají převodu vlastnictví položky, u nichž jsme nenabídli, že si položku v případě odstoupení od smlouvy vyzvedneme - musíme zadržet úhradu, dokud položku neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
Vrácenou položku zašlete zpět na adresu: FIT WEAR KRZYSZTOF IWANEK, Ulubiona 16B, 32-085 Modlnica neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží mohou být v případě odstoupení od smlouvy náklady na vrácení Zboží vyšší než běžné poštovné. Pokud si přejete využít kurýrní služby, může být nutné poslat zásilku na paletě, což je dražší než běžné poštovní doručení.
§ 14 Příloha 2 - Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

pixel